Πρόγραμμα

logo

Η Συνεργασία Ριζοσπαστικής Αυτοδιοίκησης είναι μια νέα ριζοσπαστική δημοτική κίνηση που στοχεύει στον μετασχηματισμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε αποκεντρωμένη δημοκρατική εξουσία με λαϊκή συμμετοχή για να αποτελέσει βασικό στήριγμα του κοινωνικού κράτους και φορέας της παραγωγικής, κοινωνικής, οικολογικής και πολιτιστικής ανασυγκρότησης της χώρας.

Άξονες Δράσης:

α. Διοίκηση του Δήμου

Διεκδικούμε:

 • Ένα Δήμο αποτελεσματικό για τον πολίτη που θα λειτουργεί με διαφάνεια, μακριά από το δημαρχοκεντρικό και γραφειοκρατικό μοντέλο διοίκησης που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα.

 • Τη δημιουργία λαϊκών μορφών συμμετοχής των πολιτών όπως κοινοτικά συμβούλια και συμβούλια γειτονιάς. Σε μια προσπάθεια συμμετοχής των δημοτών για την συλλογική οργάνωση της ζωής τους με άξονα την επίλυση των ζητημάτων της καθημερινότητας τους.

 • Την καθιέρωση της απλής αναλογικής, σε όλα τα επίπεδα, εκλογής των οργάνων όλων των βαθμίδων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 • Την άμεση συμμετοχή και τη διαβούλευση των πολιτών με τη Δημοτική Αρχή για σημαντικά ζητήματα που αφορούν τις γειτονιές τους, θεσμοθετώντας δημοψηφίσματα, το Συμμετοχικό Κοινωνικό Προϋπολογισμό και διαδικασίες διαβούλευσης με τους τοπικούς φορείς και τις λαϊκές συνελεύσεις.

 • Έναν τρόπο διοίκησης που να στηρίζεται στην πλήρη διαφάνεια και κοινωνική λογοδοσία σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων και υλοποίησης αυτών. Άμεση σύσταση επιτροπής ελέγχου και διαφάνειας των οργάνων αλλά και πεπραγμένων της Διοίκησης.

 • Την ενίσχυση των υπηρεσιών του Δήμου με τη συμπλήρωση ενός νέου λειτουργικού οργανογράμματος, δίκαιου για τους εργαζόμενους και ικανού να καλύψει της ανάγκες των δημοτών.

 • Την ίδρυση γραφείου πολεοδομίας που θα εξοικονομήσει εργατοώρες και θα συμβάλει στον καλύτερο σχεδιασμό και στην εξυπηρέτηση πολιτών και τεχνικών.

 • Την κατάργηση του «Καλλικράτη», του «Παρατηρητηρίου» και της «Αποκεντρωμένη Διοίκηση» που επιβάλλει την πλήρη επιτροπεία του Δήμου και έρχεται σε κατάφωρη αντίθεση με το Σύνταγμα και τη Διοικητική και Οικονομική Αυτοτέλεια του Δήμου.

 • Τη δημιουργία Γραφείου Δωρεάν Νομικής Συμβουλευτικής Υποστήριξης με σκοπό τη στήριξη των πολιτών που αντιμετωπίζουν ζητήματα με πλειστηριασμούς, κόκκινα δάνεια και εργοδοτική αυθαιρεσία.

 • Την υπεράσπιση των σταθερών σχέσεων εργασίας, ενώ επιδιώκουμε την προκήρυξη μόνιμων θέσεων εργασίας για την κάλυψη των πάγιων και διαρκών αναγκών του Δήμου αντί εναλλακτικών μορφών ελαστικής απασχόλησης (συμβάσεις ορισμένου χρόνου, προγράμματα κοινωφελούς εργασίας κλπ).

β. Οικονομική Πολιτική

Διεκδικούμε και οργανώνουμε:

 • Την ενίσχυση των κρατικών επιχορηγήσεων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση που τα τελευταία χρόνια μειώθηκε κατά 66%, λόγω των Μνημονιακών και Καλλικρατικών νόμων.

 • Τη χρηματοδότηση των κοινωνικών πολιτικών του δήμου και όχι τα μεγάλα έργα βιτρίνας. Η εφαρμογή του Συμμετοχικού Κοινωνικού Προϋπολογισμού θα δώσει την δυνατότητα στους πολίτες μέσα από αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες και διαβούλευση να συνδιαμορφώσουν τον ετήσιο προϋπολογισμό του Δήμου μας.

 • Τη δίκαιη ανακατανομή των ανταποδοτικών τελών του Δήμου προς όφελος των πολιτών. Προτείνουμε τη διεύρυνση των κριτηρίων για την είσοδο περισσότερων δημοτών στο κοινωνικό τιμολόγιο για τα μειωμένα δημοτικά τέλη.

 • Τη στήριξη πρωτοβουλιών αλληλέγγυας, συνεργατικής και συνεταιριστικής οικονομίας. Αντιμετωπίζουμε αυτές τις πρωτοβουλίες όχι σαν όχημα συρρίκνωσης των δημοτικών υπηρεσιών και λειτουργιών αλλά ως μοχλό στήριξης μιας εναλλακτικής οικονομίας με στόχο την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών. Από αυτήν την άποψη, η δημοτική μας αρχή θα επιδιώξει συνεργασίες με τις υπάρχουσες πρωτοβουλίες αλλά και με πρωτοβουλίες των πολιτών που θα δημιουργηθούν στο μέλλον, ώστε να διασφαλίσει νέες θέσεις εργασίας αλλά και να πραγματώσει ένα νέο πρότυπο παραγωγής και κατανάλωσης σε τοπικό επίπεδο.

Λέμε όχι:

 • Σε οποιαδήποτε νέα αρμοδιότητα στο Δήμο, μη συνοδευόμενη από τους απαιτούμενους πόρους.

 • Σε όλα τα σχέδια ιδιωτικοποίησης, εμπορευματοποίησης και ανταποδοτικότητας όλων των μορφών παροχής υπηρεσιών του Δήμου προς τους πολίτες, υπερασπιζόμενοι το δημόσιο χαρακτήρα τους.

 • Στις Συμβάσεις Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) που αυξάνουν το κόστος των έργων και παραδίδουν τον έλεγχο στους ιδιώτες.

γ. Κοινωνική Αλληλεγγύη – Μέριμνα

Πρώτη προτεραιότητα για εμάς αποτελεί η υπεράσπιση όλων των πολιτών που επωμίζονται το βάρος της οικονομικής κρίσης και των Μνημονιακών πολιτικών. Κανένας δημότης μόνος του στην κρίση χωρίς φαγητό, νερό, ηλεκτρικό ρεύμα, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και αξιοπρεπή στέγη.

Επιδιώκουμε:

 • Την ενίσχυση της χρηματοδότησης των δομών κοινωνικής πολιτικής του Δήμου και κοινωνικής αλληλεγγύης των πολιτών του Ιλίου για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες της σημερινής ανθρωπιστικής κρίσης.

 • Τη στήριξη και ενίσχυση όλων των δομών (κλειστών και ανοιχτών) και την δημιουργία νέων, διεκδικώντας τα απαιτούμενα κονδύλια και πόρους.

 • Τη δημιουργία του Κοινωνικού Παρατηρητηρίου για την πραγματική καταγραφή των ευπαθών ομάδων που ζουν και εργάζονται στο Ίλιον, με διασφάλιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

 • Τη δημιουργία Κέντρου Ημέρας Αστέγων και Λέσχης Σίτισης για τους δημότες του Ιλίου σε κτίριο στο κέντρο της πόλης. Πρόγραμμα χρηματοδότησης αυτών των δομών βρήκαμε και προτείναμε και κατά τη προηγούμενη δημοτική περίοδο αλλά δεν υλοποιήθηκε ποτέ, με ευθύνη της σημερινής Δημοτικής Αρχής.

 • Τη συστέγαση των κοινωνικών δομών και υπηρεσιών του Δήμου σε ένα κτήριο τόσο για την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους όσο και για την εξοικονόμηση λειτουργικών πόρων που θα διατεθούν σε νέες κοινωνικές πολιτικές.

 • Την πάταξη των γραφειοκρατικών διαδικασιών που εμποδίζουν την εύκολη και άμεση πρόσβαση των δημοτών στις δομές και τα κοινωνικά δίκτυα του Δήμου, καθώς σήμερα μόνο ένας μικρός αριθμός πολιτών εξυπηρετείται από αυτές σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες.

 • Την οργάνωση εικοσιτετράωρης τηλεφωνικής γραμμής για όλες τις ανάγκες των πολιτών.

 • Τη συμμετοχή των εθελοντών πολιτών επιστημόνων τόσο στη δράση όσο και στη διοίκηση των κοινωνικών δομών του δήμου.

δ. Υγεία

Παλεύουμε για :

 • Ένα δημόσιο και δωρεάν Εθνικό Σύστημα Υγείας, σε όλες τις βαθμίδες, με ελεύθερη πρόσβαση από όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από την ασφαλιστική τους κάλυψη.

 • Την ανασυγκρότηση, την αναβάθμιση και την επαναλειτουργία όλων των δομών ΕΟΠΥΥ – ΙΚΑ (τοπικό υποκατάστημα Αγίου Φανουρίου).

 • Την ίδρυση ενός Κέντρου Υγείας αστικού τύπου που θα λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο στο Δήμο μας.

 • Τη λειτουργία του Κοινωνικού Αλληλέγγυου Φαρμακείου – Ιατρείου, του Δημοτικού Κοινωνικού Φαρμακείου, των εθελοντών από τις δομές του ΕΟΠΥΥ και των δυο Δημοτικών Ιατρείων της πόλης μας καλύπτοντας ιατρικά και φαρμακευτικά τους ανασφάλιστους και τους άπορους πολίτες.

ε. Περιβάλλον και γενικός πολεοδομικός σχεδιασμός

Οι παρεμβάσεις μας στην πολεοδομική ανασυγκρότηση της πόλης και τα προτεινόμενα έργα έχουν σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών (π.χ. αντιπλημμυρικά έργα, δίκτυο απορροής όμβριων υδάτων, επέκταση δικτύου φυσικού αερίου, σωστός συγκοινωνιακός σχεδιασμός). Η αναθεώρηση του σχεδιασμού της πόλης γίνεται προς την κατεύθυνση της αειφόρου και βιώσιμης ανάπτυξης μέσα από την υλοποίηση ενός συνολικού περιβαλλοντολογικού σχεδιασμού φιλικού προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο.

Προτείνουμε:

 • Όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου με κέντρο αναφοράς το πάρκο περιβαλλοντολογικής ευαισθητοποίησης, Αντώνης Τρίτσης, το χώρο των παλαιών εγκαταστάσεων της ΕΡΑ, το αθλητικό πάρκο Ραδιοφωνίας, το Ποικίλο όρος (Πάρκο Προφήτη Ηλία), η κεντρική πλατεία, η Πεταλούδα, το Αθλητικό Κέντρο Παλατιανής, το εργοστάσιο της ΒΙΟΦΙΑΛ, το πάρκο που θα προκύψει από την απομάκρυνση του νεκροταφείου στη Θηβών, το Σχολικό Πάρκο της Φλέβας και οι διάσπαρτοι πεζόδρομοι, καθώς και οι οργανωμένοι χώροι πρασίνου, να ενοποιηθούν σε έναν ενιαίο «πράσινο δίκτυο».

 • Την κατοχύρωση της εξόδου και την ανάπτυξη εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δράσεων στο Ποικίλο όρος.

 • Τον Βιοκλιματικό σχεδιασμό όλων των τεχνικών έργων και παρεμβάσεων με χρηματοδότηση από κρατικά κονδύλια, ΠΕΠ και ΕΣΠΑ μέσω ιδίων μελετών της πιστοποιημένης τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου.

 • Τον επαρκή ηλεκτροφωτισμό της πόλης με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενεργείας, φιλικές προς το περιβάλλον και βιοκλιματικές παρεμβάσεις σε παιδικούς σταθμούς νηπιαγωγεία, σχολεία και όλα τα δημόσια κτίρια, με σκοπό την ενεργειακή αυτάρκεια και την έμμεση μείωση των ανταποδοτικών τελών για τους δημότες.

 • Την άμεση επέκταση του δικτύου παροχής φυσικού αερίου στην πόλη μας με προτεραιότητα στα δημόσια και δημοτικά κτήρια.

 • Την ενίσχυση της ΔΕΚΤΕ ώστε να αποτελέσει εργαλείο κατασκευής των – μικρών κατ αρχήν – έργων με δική της επίβλεψη και πρόσληψη προσωπικού, από τον κατάλογο των ανέργων του ΟΑΕΔ της πόλης μας (με προτεραιότητα τους μακροχρόνια άνεργους και αυτούς με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα).

 • Την ολοκλήρωση των μελετών για αντιπλημμυρικά έργα στις γειτονιές (Ζ. Πηγή, Αγ. Νικόλαος, Μιχελή) και τη διαμόρφωση των κύριων λεωφορειακών αξόνων της πόλης (Ελαιών, Αγ. Νικολάου, Αγ. Φανουρίου, Καλπακίου, Λεωφόρου Παλατιανής)

 • Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της αστικής συγκοινωνίας (π.χ. επέκταση και σύνδεση της γραμμής 732 του Αγ. Φανουρίου με το κέντρο του Δήμου) και τη δημιουργία δημοτικής και διαδημοτικής συγκοινωνίας, την άμεση σύνδεση του Δήμου μας με τους κοντινούς σταθμούς του ΜΕΤΡΟ και του Προαστιακού, καθώς και την εξασφάλιση της άμεσης πρόσβασης όλων των πολιτών στο Πάρκο, Αντώνης Τρίτσης.

 • Την επίσπευση της κατασκευής και της διέλευσης του ΜΕΤΡΟ από τη πόλη μας και τη σύνδεση του με τον Προαστιακό, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων του Ιλίου.

 • Τη διάθεση των 31 στρεμμάτων του χώρου των παλαιών εγκαταστάσεων της Ραδιοφωνίας στην τοπική κοινωνία με σκοπό την κατάλληλη αξιοποίησή τους, ύστερα από διαβούλευση, προς όφελος των κατοίκων της περιοχής (Μουσείο Ραδιοφωνίας, Πολυχώροι Εκδηλώσεων, Χώροι Πρασίνου κλπ).

 • Τη συνέχιση της χρηματοδότησης για το σχεδιασμό και την άμεση κατασκευή νέου κοιμητηρίου και τη μετατροπή του υφιστάμενου κοιμητηρίου επί της Θηβών σε χώρο πρασίνου.

 • Ένα μοντέλο διαχείρισης των απορριμμάτων, σύγχρονο και φιλικό στο περιβάλλον, την εφαρμογή του κύκλου (διαχωρισμός στην πηγή, ανάκτηση υλικών, ανακύκλωση, κομποστοποίηση, αξιοποίηση, ταφή των υπολειμμάτων), με άξονες προτεραιότητας την αποκέντρωση των δραστηριοτήτων, τη μικρή κλίμακα, την ενθάρρυνση της κοινωνικής συμμετοχής, την αξιοποίηση του εγχώριου παραγωγικού δυναμικού και τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα στη διαχείριση των απορριμμάτων.

 • Για το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης, «Αντώνης Τρίτσης»:

  • Αγωνιζόμαστε για να σταματήσει η σημερινή χαοτική κατάσταση αναφορικά με το πάρκο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, Αντώνης Τρίτσης, που οφείλεται στη μη χρηματοδότηση, στην έλλειψη μόνιμου προσωπικού, στη συγχώνευση των φορέων ανάπλασης της Δυτικής Αθήνας, στο κακό περιβαντολλογικό και χωροταξικό σχεδιασμό (κατατμήσεις, περιφράξεις) και τη μη ανάληψη των απαιτούμενων καθηκόντων από τη Τοπική Αυτοδιοίκηση όλων των βαθμίδων. Διακηρύσσουμε τη θέση για το δημόσιο χαρακτήρα του Πάρκου και τη λειτουργία του βάση των δράσεων, όπως αυτές περιγράφονται στο ΦΕΚ της ίδρυσής του.

  • Προτείνουμε τη δημιουργία ενός νέου φορέα (υπό την εποπτεία του ΥΠΕΚΑ) μόνο για τη διαχείριση του πάρκου με συμμετοχή στη διοίκηση του, εκπροσώπων των κατοίκων, επιστημονικών φορέων (ΕΜΠ, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο) και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (όμοροι Δήμοι, Περιφέρεια Αττικής).

στ. Παιδεία

Θεωρούμε ότι πρέπει άμεσα να γίνει καταγραφή των αναγκών για βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς και να δημιουργηθεί ένας ικανός αριθμός από αυτούς ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες, ενώ πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα το πρόβλημα του στεγαστικού προβλήματος των βρεφικών και παιδικών σταθμών που βρίσκονται ήδη σε λειτουργία.

 • Στηρίζουμε την προσχολική αγωγή (νηπιαγωγεία) που αντιμετωπίζει οξυμμένο στεγαστικό πρόβλημα με την παραχώρηση δημοτικών εκτάσεων.

Διεκδικούμε:

 • Τη χορήγηση μικρογεύματος σε όλους τους μαθητές όλων των βαθμίδων της πόλης μας.

 • Την ουσιαστική λειτουργία της δημοτικής σχολικής επιτροπής παιδείας και των σχολικών επιτροπών μέσω της:

  • Επάρκειας της κατανομής των πόρων και της ενιαίας εκτέλεσης προμηθειών από το Δήμο και όχι κατά σχολείο.

  • Αποτελεσματικότερης συντήρησης των σχολείων.

  • Σύνδεσης των σχολείων με την τοπική κοινωνία (παραχώρηση των σχολικών κτηρίων για κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις).

  • Προτεραιότητας στην κατασκευή σύγχρονων σχολικών κτιρίων και κυρίως του 6ου, 8ου και 1ου Γυμνασίου (λειτουργικά, καλαίσθητα, με ενεργειακή αυτονομία και οικολογικά υλικά).

  • Της λειτουργίας ολοήμερων σχολείων με επαρκείς υποδομές και μέσα, καθώς και τη στελέχωσή τους με ειδικότητες που σχετίζονται με τις τεχνολογίες, την τέχνη και τον πολιτισμό.

 • Την επαναλειτουργία της πρόσθετης διδακτικής στήριξης των μαθητών.

 • Την επαρκή στελέχωση υποστηρικτικών θεσμών για την ομαλή ένταξη των παιδιών των μεταναστών.

 • Την οργάνωση και τη λειτουργία τμημάτων ένταξης σε όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στελέχωσης τους με εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής για την εκπαίδευση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και την κατασκευή Ειδικού Γυμνασίου – Λυκείου ικανού να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες της περιοχής.

ζ. Πολιτισμός

O πολιτισμός είναι ένας δρόμος επικοινωνίας και πνευματικής καλλιέργειας που δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες και ιδιαίτερα στους νέους για ενασχόληση και δημιουργική διέξοδο από τα νοσηρά προβλήματα και τις μάστιγες της εποχής (ανεργία, εγκληματικότητα, ναρκωτικά, κρίση αξιών).

Για το λόγο αυτό αγωνιζόμαστε και διεκδικούμε:

 • Την ίση πρόσβαση όλων των πολιτών στις πολιτιστικές δράσεις χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις.

 • Τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των υπαρχόντων κύριων πολιτιστικών δομών (πολιτιστικού κέντρου, βιβλιοθηκών, κινηματογραφικής λέσχης).

 • Την ενίσχυση όλων των προγραμμάτων για την προώθηση, την ανάπτυξη και προβολή των τεχνών σε δημόσιους χώρους, κτήρια, έντυπα και ψηφιακά μέσα.

 • Τη δημιουργία σε κάθε συνοικία μίας βασικής πολιτιστικής μονάδας (βιβλιοθήκη, σκάκι, αίθουσες μουσικής – χορού – διαλέξεων) σε συνεργασία με τους πολιτιστικούς συλλόγους του Ιλίου. Παρ’ όλα αυτά είμαστε ενάντια στην άμεση χρηματοδότηση των συλλόγων αυτών για ψηφοθηρικούς σκοπούς.

 • Τη στήριξη της ερασιτεχνικής δημιουργίας και κάθε είδους πολιτιστικής δραστηριότητας των πολιτών αξιοποιώντας τις υποδομές του Δήμου και τους δημόσιους χώρους, όπως οι κτηριακές υποδομές της πλατείας Φοινίκων.

 • Τη δημιουργία Δημοτικού Ραδιοφώνου που θα δώσει φωνή στους δημοσιογράφους και στους καλλιτέχνες της πόλης.

 • Τη μετατροπή των εκδηλώσεων, «Ίλια» σε πολιτιστικό φεστιβάλ δημιουργικής έκφρασης και προώθησης της ερασιτεχνικής δημιουργίας όλων των πολιτών.

 • Την προώθηση της λειτουργίας του Λαογραφικού Μουσείου Ιλίου και το σχεδιασμό προγραμμάτων προσέγγισης επισκεπτών διαφορετικών ηλικιακών ομάδων για να αποτελέσει το Μουσείο του Δήμου μας ένα ζωντανό πολιτιστικό κύτταρο και όχι ένα ακόμη έργο βιτρίνας.

 • Την ανάδειξη της συλλογής του Θεάτρου Σκιών που φιλοξενείται στο Δήμο μας με σκοπό την προώθηση της πολιτιστικής και εκπαιδευτικής της αξία.

η. Αθλητισμός

Στηρίζουμε τον ερασιτεχνικό και μαζικό αθλητισμό και θέτουμε ως στόχο τα εξής:

 • Το άνοιγμα των αθλητικών υποδομών στο Δήμο μας για όλους τους πολίτες αλλά και τη μη παραχώρηση του έλεγχου της λειτουργίας τους στα χέρια των οργανωμένων συλλόγων ενώ οι προτεραιότητες τους θα καθορίζονται με διαδικασίες λαϊκής συμμετοχής.

 • Την κατασκευή δύο κλειστών γυμναστηρίων και του κολυμβητηρίου, που παρότι στο παρελθόν είχαν εξαγγελθεί από τη πολιτεία, ποτέ δεν χρηματοδοτήθηκε η κατασκευή τους.

 • Τη λειτουργία των σχολείων για παιχνίδι τις απογευματινές ώρες και τα σαββατοκύριακα με κατάλληλο προσωπικό και την ενίσχυση των δημοτικών προγραμμάτων άθλησης ενηλίκων.

 • Την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του ποδηλατοδρόμου φροντίζοντας να υπάρχουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να μην εμποδίζεται η κίνηση των ποδηλάτων και των περαστικών σε αυτόν και οργανώνοντας δράσεις χωρίς τη χρήση των αυτοκινήτων στο κέντρο της πόλης.

 • Την υλικοτεχνική ενίσχυση των αθλητικών συλλόγων του Ιλίου αναλογικά με τα τμήματα υποδομής που διαθέτουν και τον αριθμό των ερασιτεχνών αθλητών που συμμετέχουν στις δραστηριότητες τους.

 • Τη διενέργεια ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων μεταξύ σχολείων, φορέων και συλλόγων της περιοχής καθώς και την διοργάνωση ημερίδων και σεμιναρίων για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό και τη προαγωγή του αθλητικού πνεύματος στο Δήμο μας.

Επίλογος

Αγωνιζόμαστε και παρεμβαίνουμε στη πόλη μας με την παράταξή μας, μέσα στα κινήματα και τους κοινωνικούς αγώνες, με στόχο την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών, την καλύτερη ποιότητα ζωής, την κοινωνική και οικονομική ανάκαμψη για μια Τοπική Αυτοδιοίκηση δίπλα στους πολίτες και τις ανάγκες τους. Για εμάς η Τοπική Αυτοδιοίκηση σημαίνει πως οι αποφάσεις λαμβάνονται στο κοντινότερο προς τον πολίτη διοικητικό επίπεδο με την ενεργοποίηση και τη συμμετοχή του μέσα από άμεσο-δημοκρατικούς θεσμούς.

Αντιστεκόμαστε στο νοσηρό πρότυπο της μέχρι σήμερα αναπτυξιακής διαδικασίας. Απαιτείται ολοκληρωμένος σχεδιασμός και ενίσχυση των αιρετών οργάνων ώστε να μπορούν να προωθούν την αναπτυξιακή πολιτική που βασίζεται στη διαφάνεια, στην πάταξη της γραφειοκρατίας και της διαφθοράς, μακριά από εργολαβικά συμφέροντα.

Με Δημιουργικότητα, Συμμετοχή και Αλληλεγγύη, μπορούμε να καλύψουμε τις κοινωνικές ανάγκες, χωρίς να επιστρέψουμε στην υπερκατανάλωση και στην καταστροφή του περιβάλλοντος αλλάζοντας την κατεύθυνση των πραγμάτων και προστατεύοντας τις ζωές μας από την επίθεση που δεχόμαστε.