Πλατφόρμα Γεωαπεικόνισης Εκτελούμενων Έργων από την Περιφέρεια Αττικής

Πλατφόρμα Γεωαπεικόνισης Εκτελούμενων Έργων από την Περιφέρεια Αττικής

Η Περιφέρεια Αττικής δημιούργησε ηλεκτρονική Πλατφόρμα Γεωαπεικόνισης Εκτελούμενων Έργων από όπου οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν για το σύνολο των εκτελούμενων έργων που χρηματοδοτούνται από την ίδια.

Πέρα από την γεωαπεικόνιση των εκτελούμενων έργων, υπάρχουν χρήσιμες κι ενδιαφέρουσες πληροφορίες αναφορικά με τη φάση εξέλιξης τους, τα οικονομικά τους μεγέθη και άλλες συναφείς με την υλοποίηση τους λεπτομέρειες.

Σημειώνεται πως ο σκοπός λειτουργίας της ανωτέρω Πλατφόρμας είναι αποκλειστικά ενημερωτικός, τα αναφερόμενα σε αυτή στοιχεία δεν αναθεωρούνται σε πραγματικό χρόνο σε σχέση με πιθανές μεταβολές που μπορεί να λαμβάνουν χώρα και ως εκ τούτου δεν υποκαθιστούν την ανάγκη επικοινωνίας με τις αρμόδιες Υπηρεσιακές Μονάδες του Φορέα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *