Στην τελική ευθεία προς τα ψηφιακά Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών • Αλληλέγγυα Πόλη
Στην τελική ευθεία προς τα ψηφιακά Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

Στην τελική ευθεία προς τα ψηφιακά Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

Εφάπαξ η υποβολή στοιχείων και δικαιολογητικών.

Στην τελική ευθεία προς τα ψηφιακά Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών βρίσκεται το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αφού τελειώνει το έργο για την απλούστευση των διαδικασιών, που θα δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να έχουν πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα, µε ένα κλικ από τον υπολογιστή του σπιτιού τους.

Έτοιμα είναι τα τεχνικά δελτία για τον διαγωνισμό µέσω του οποίου το υπουργείο αναβαθμίζει τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), περνώντας τη σχέση µε τους κρατικούς φορείς στην ψηφιακή εποχή, στην οποία τα πιστοποιητικά θα εκδίδονται εξ αποστάσεως και µε αυτεπάγγελτη αναζήτηση. Τα σχετικά κείμενα έχουν ήδη εγκριθεί από το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και η διαγωνιστική διαδικασία θα ξεκινήσει τον Μάρτιο, ώστε η υλοποίηση του «ψηφιακού ΚΕΠ» (eKEP) να ξεκινήσει μέσα στο 2019.

Στους πέντε βασικούς στόχους του έργου περιλαμβάνονται:

  • Ο εκσυγχρονισμός της λειτουργίας των ΚΕΠ τόσο για τους υπαλλήλους όσο και για τους πολίτες/επιχειρήσεις, µε την εισαγωγή ψηφιακών διαδικασιών επικοινωνίας και διεκπεραίωσης υποθέσεων.
  • Η εισαγωγή διαδικασιών ηλεκτρονικής αυτεπάγγελτης αναζήτησης εγγράφων.
  • Η αναβάθμιση των υποδομών µέσω της µεταφοράς τους στο G-Cloud, µε παράλληλη εξασφάλιση της βιωσιμότητάς τους ως αυτόνομου πληροφοριακού συστήματος. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ενιαίο περιβάλλον εργασίας σε όλα τα ΚΕΠ.
  • Ο διαχωρισμός του eKEP από την Πύλη ΕΡΜΗΣ στην οποία στηρίζεται σήµερα η λειτουργία των ΚΕΠ και η εξασφάλιση έτσι της βιωσιμότητάς του.
  • Η παροχή εξ αποστάσεως εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής

Σήμερα λειτουργούν 1.064 ΚΕΠ, σε όλη τη χώρα, που διεκπεραιώνουν περίπου 1.000 διαφορετικές εργασίες. Μέσα στο 2017 διεκπεραιώθηκαν από τα ΚΕΠ συνολικά 8.519.381 υποθέσεις, αλλά για την ολοκλήρωσή τους χρειάστηκε η φυσική παρουσία του πολίτη είτε στην αρχική αίτηση είτε και ενδιάμεσα εάν απαιτούνταν πρόσθετα δικαιολογητικά. Οµως η λειτουργία των ΚΕΠ έχει αρχίσει να φθάνει στα όρια των δυνατοτήτων της, καθώς:

Ο εξοπλισμός του λειτουργούντος συστήματος ΕΡΜΗΣ – ΚΕΠ αποκτήθηκε προ δεκαετίας, δημιουργεί πολλά προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία των ΚΕΠ και αυξάνει τον κίνδυνο διακοπής των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Οι 3.500 υπάλληλοι των ΚΕΠ χρησιμοποιούν το ΚΕΠ-BO (Back Office) που βρίσκεται στις υποδομές της Πύλης ΕΡΜΗΣ, για την εισαγωγή, παρακολούθηση και ολοκλήρωση των υποθέσεων. Η διεκπεραίωση για έναν μικρό αριθμό από πιστοποιημένες διαδικασίες είναι ηλεκτρονική, δηλαδή µέσω διαλειτουργικότητας της Πύλης ΕΡΜΗΣ και του Πληροφοριακού Συστήματος του φορέα που εκδίδει το έγγραφο (π.χ. έναν δήµο).

Έτσι, ο αιτών παραλαμβάνει το έγγραφο που ζήτησε επιτόπου χωρίς σημαντικές απαιτήσεις από πλευράς δικαιολογητικών (π.χ. αρκεί ταυτότητα, απόδειξη ΔΕΗ κ.λπ.). «Οι περισσότερες όµως πιστοποιημένες διαδικασίες ΚΕΠ διεκπεραιώνονται εξωσυστημικά, δηλαδή το αίτημα προωθείται προς τον αρμόδιο φορέα είτε µέσω πιστοποιημένων φαξ είτε και παραδοσιακά, δηλαδή ο φυσικός φάκελος προωθείται µέσω ταχυδρομείου ή υπαλλήλου ΚΕΠ», όπως αναφέρεται στο τεχνικό δελτίο. Κύρια αιτία αυτού είναι το γεγονός ότι ενώ οι υπάλληλοι των ΚΕΠ έχουν εξοπλιστεί µε πιστοποιητικά για την ψηφιακή υπογραφή εγγράφων και θα μπορούσαν να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά µέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα αιτήματα και τα δικαιολογητικά, δεν ισχύει το ίδιο για τους αρμόδιους φορείς στο σύνολό τους.

Τα πέντε υποέργα

Τα υποέργα στον δρόμο της πλήρους ψηφιοποίησης των ΚΕΠ, όπως περιγράφονται στα τεχνικά δελτία, είναι:

  1. Νέο πληροφοριακό σύστημα «Ψηφιακό ΚΕΠ (eKEP),
  2. Εικονικό γραφείο υπαλλήλου ΚΕΠ – Διαμόρφωση κεντρικής υποδομής (Application & Desktop Virtualization),
  3. Εξοπλισμός υπαλλήλου ΚΕΠ (Thin Based Computing),
  4. Υπηρεσίες αποτύπωσης και ανανέωσης/ διαγραφής διαδικασιών ΚΕΠ και
  5. Προμήθεια Εγκεκριμένων Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής (Ε∆∆Υ). Για τις πρώτες δράσεις του έργου ο προϋπολογισμός είναι 2,4 εκατ. ευρώ, µέσω ΕΣΠΑ.

Εφάπαξ η υποβολή στοιχείων και δικαιολογητικών

Με την υλοποίηση αυτών των σταδίων, ο θεσμός των ΚΕΠ θα περάσει στο επόμενο επίπεδο λειτουργίας. Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα πάψουν πλέον να είναι οι διακινητές εγγράφων για λογαριασμό του ∆ηµοσίου. Το σύστημα θα διαθέτει έναν ισχυρό μηχανισμό καταγραφής ενεργειών χρηστών. Μέσω αυτού του συστήματος, για όλα τα δικαιολογητικά που μπορούν να εκδοθούν ηλεκτρονικά, ο πολίτης δεν θα χρειάζεται να κάνει καμία ενέργεια, ούτε σε ΚΕΠ, ούτε στην Εθνική Πύλη ΕΡΜΗΣ, ούτε σε οποιονδήποτε δηµόσιο φορέα. Θα αρκεί όταν υποβάλλει την αίτηση να συναινεί στην αυτεπάγγελτη αναζήτησή τους.