Αρχές Λειτουργίας • Αλληλέγγυα Πόλη

Αρχές Λειτουργίας

Aρχές λειτουργίας

Η λειτουργία της νέας Δημοτικής Κίνησης στηρίζεται στη δημοκρατία, στη διαφάνεια, στην αποκέντρωση λειτουργιών και αρμοδιοτήτων, στην ανανέωση προσώπων.

Βασική αρχή λειτουργίας είναι η αρχή της πλειοψηφίας με παράλληλο σεβασμό όλων των απόψεων.

Η ενότητα μέσα από τη διαφορετικότητα αποτελεί κεντρικό άξονα στη λειτουργία της Κίνησης.

Πριν τις αποφάσεις καταβάλλονται προσπάθειες σύνθεσης των απόψεων και της μέγιστης δυνατής συναίνεσης.

Η νέα Δημοτική Κίνηση είναι κίνηση των μελών της γι αυτό η ισοτιμία, η πληροφόρηση, η συμμετοχή στην διαμόρφωση των αποφάσεων και ο έλεγχος στα όργανα είναι απολύτως κατοχυρωμένα.

Η καταπολέμηση του φασισμού και του ρατσισμού αποτελεί βασικά αρχή της δράσης μας.

Μέλη Δημοτικής Κίνησης

Μέλος της Δημοτικής Κίνησης μπορεί να είναι κάθε πολίτης χωρίς καμία διάκριση – κοινωνική, φυλετική ή οικονομική – με μόνη δέσμευση να αποδέχεται τους σκοπούς και τις αρχές της. Τα μέλη της Δημοτικής Κίνησης είναι ισότιμα, έχουν δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, γράφονται αυτοπροσώπως δίνοντας στοιχεία επικοινωνίας.

Τα μέλη της Δημοτικής Κίνησης δεν μπορούν να ανήκουν και σε άλλη Δημοτική Κίνηση. Συμμετοχή στα ψηφοδέλτια ή δραστηριοποίηση υπέρ άλλης Δημοτικής Κίνησης από αυτήν που υποστηρίζει η Δημοτική Κίνηση, σημαίνει απώλεια της ιδιότητας του μέλους της.

Δικαίωμα και υποχρέωση των μελών της Δημοτικής Κίνησης είναι να συμμετέχουν όχι μόνο στην εσωτερική λειτουργία της αλλά και σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής.

Η Δημοτική Κίνηση παίρνει πρωτοβουλίες και οργανώνει την πάλη για τα τοπικά αλλά και γενικότερα τα πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα.

Γενική Συνέλευση

Το ανώτατο όργανο της Δημοτικής Κίνησης είναι η Γενική Συνέλευση των Μελών.

Συγκαλείται τακτικά κάθε έξι (6) μήνες από την Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) η οποία καταρτίζει και την ημερήσια διάταξή της. Η ημερήσια διάταξη μπορεί να συμπληρωθεί με απόφαση της πλειοψηφίας των παρόντων μελών.

Έκτακτα συγκαλείται όταν το αποφασίσει η Σ.Ε. ή όταν το ζητήσει με αίτησή του το 1/5 των εγγεγραμμένων μελών της Δημοτικής Κίνησης.

Για ειδικά θέματα της Δημοτικής Κίνησης συγκαλούνται ειδικές ή θεματικές Γ.Σ. με αρμοδιότητα να αποφασίζουν γι’ αυτά.

Για να είναι έγκυρη η Γ.Σ., στην πρώτη της σύγκλιση πρέπει να είναι παρόντα τουλάχιστον το 50% +1 των μελών της. Σε περίπτωση μη απαρτίας επαναλαμβάνεται μετά από μία εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα και απαρτία υπάρχει με όσα μέλη είναι παρόντα.

Οι αποφάσεις της λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων ταμειακώς εντάξει μελών

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει τριμελές προεδρείο το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και το Γραμματέα. Το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης αποφασίζει για τη διαδικασία που θα τηρηθεί και συντάσσει και υπογράφει τα πρακτικά της.

Αυτή αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την Δημοτική Κίνηση όπως (ενδεικτικά):

  • Αποφασίζει το πρόγραμμα δράσης της ανάμεσα σε δύο Γ. Συνελεύσεις.
  • Εγκρίνει τον οικονομικό απολογισμό της Δημοτικής Κίνησης.
  • Ελέγχει και εγκρίνει τις αποφάσεις και τις πράξεις της Συντονιστικής Επιτροπής.
  • Αποφασίζει για τη στάση της Δημοτικής Κίνησης στις εκλογικές αναμετρήσεις Οι αποφάσεις που καθορίζουν τη στάση της σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, η επιλογή των δημοτικών συμβούλων, του επικεφαλής ή του υποψηφίου Δημάρχου (εάν είναι διαφορετικός από τον επικεφαλής) θα πρέπει να λαμβάνονται και να δημοσιοποιούνται τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν τις εκλογές. Στην ψηφοφορία για επιλογή υποψηφίων για τα Δημοτικά αξιώματα μπορούν να συμμετέχουν μέλη που έχουν εγγραφεί στο μητρώο μελών τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την ημέρα της ψηφοφορίας.
  • Εγκρίνει ή τροποποιεί το πρόγραμμα και τις Καταστατικές Αρχές της.

Εφορευτική Επιστροπή

Η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση και αποτελείται από τρία (3) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη.Αποφασίζει για τον χρόνο, τρόπο και τόπο διενέργειας των εκλογών για ανάδειξη των μελών της Συντονιστικής Επιτροπής και για όποιο άλλο θέμα προβλέπουν οι καταστατικές αρχές λειτουργίας της Δημοτικής κίνησης ή αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση.Μετά την εκλογή της συγκροτείται σε σώμα (Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλη), εκδίδει τα ψηφοδέλτια, τηρεί τους καταλόγους ψηφισάντων ελέγχοντας το Μητρώο Μελών, διενεργεί τις εκλογές, συντάσσει και υπογράφει τα πρακτικά και ανακοινώνει τα αποτελέσματα. Μέλος της ΕΕ δεν μπορεί να είναι υποψήφιο στις αντίστοιχες εκλογές

Συντοντιστική Επιτροπή

Η Συντονιστική Επιτροπή είναι 13μελής. Είναι το όργανο που φροντίζει για την υλοποίηση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Αποφασίζει για όλα τα θέματα που προκύπτουν ανάμεσα σε δύο Γενικές Συνελεύσεις της Κίνησης. Αναλαμβάνει τη διαχείριση και έλεγχο των οικονομικών της Δημοτικής Κίνησης, έχει την ευθύνη λειτουργίας και έκφρασής της, την προβολή των θέσεών της, την διοργάνωση εκδηλώσεων, τη σύγκλιση της Γ. Σ., τηρεί το μητρώο μελών κ.λπ.

Εκλέγεται με μυστική  ψηφοφορία και με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Κάθε ψηφοφόρος μπορεί κατά την προτίμησή του να θέσει σταυρό προτίμησης σε επτά (7) το πολύ υποψηφίους Η θητεία της είναι διετής. Αποκλειστικά για την περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων ταυτίζεται με τον αριθμό των μελών της Σ.Ε., τότε δύναται με απόφαση της Γ.Σ. να καθορίζεται η διαδικασία εκλογής που θα ακολουθηθεί.

Η Σ.Ε. εκλέγει τη Γραμματεία της στην οποία μετέχει ο επικεφαλής – υπ. δήμαρχος, ο υπεύθυνος πολιτικού σχεδιασμού και ο οργανωτικός υπεύθυνος, της οποίας η θητεία ισούται με τη διάρκεια της Σ.Ε.

Τα αναπληρωματικά μέλη, αναπληρώνουν τα μέλη της Σ. Ε. που παραιτούνται.

Η Σ.Ε συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον κάθε δεκαπέντε ημέρες και έκτακτα όποτε το ζητήσει το 1/3 των μελών της. Οι συνεδριάσεις της είναι ανοιχτές και συντονίζονται από κάποιο μέλος της Γραμματείας.

Σε αυτήν συμμετέχουν και αποτελούν ένα ενιαίο όργανο οι δημοτικοί σύμβουλοι της Δημοτικής Κίνησης, οι εκπρόσωποι της στα νομικά πρόσωπα του Δήμου και εκπρόσωποι των επιτροπών και τομέων δουλειάς της Δημοτικής Κίνησης.

Βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία του 50% + 1 των μελών της και οι αποφάσεις της λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

Αδικαιολόγητη απουσία μέλους της Σ. Ε. πάνω από 3 μήνες θεωρείται παραίτηση από τη θέση αυτή.

Κάθε μέλος της αναλαμβάνει έναν τομέα δράσης (π.χ. παιδεία, πολιτισμός, νεολαία, κοινωνική πολιτική, συνοικιακές επιτροπές, εκδηλώσεις κλπ) με στόχο την αποτελεσματικότερη και συλλογικότερη λειτουργία.

Έχει την ευθύνη να προβάλλει τις θέσεις της Δημοτικής Κίνησης.

Ο Επικεφαλής

Ο επικεφαλής εκπροσωπεί τη Δημοτική Κίνηση στις δημόσιες εκδηλώσεις, σε συζητήσεις με φορείς και άλλες Δημοτικές Κινήσεις, σύμφωνα πάντα με τις καταστατικές αρχές και τις αποφάσεις της Γ.Σ. Εκλέγεται 6 μήνες πριν τις Δημοτικές εκλογές από την Γ.Σ. της Δημοτικής Κίνησης η οποία συνεδριάζει και αποφασίζει εγκύρως με αυξημένη απαρτία από το 50%+1 τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, και αναδεικνύει όσους ή όσες από τα μέλη της θέλουν να θέσουν υποψηφιότητα, με μυστική ψηφοφορία με κάλπη σε εκλογές με ενιαίο ψηφοδέλτιο που διοργανώνει η εφορευτική επιτροπή σε τόπο, ημέρα και ώρα που αποφασίζει η Γ.Σ, με απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων. Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία, συνέρχεται και πάλι σε επαναληπτική συνεδρίαση, ώστε να επιτευχθεί η απαρτία των 50% +1 των μελών της.

Ο Επικεφαλής είναι ο εν δυνάμει υποψήφιος Δήμαρχος της Δημοτικής Κίνησης μέχρι την οριστική απόφαση της Δημοτικής Κίνησης που θα προκύψει από τη Γ.Σ. , που συγκαλείται για το σκοπό αυτό, συνεδριάζει δε και αποφασίζει με την ίδια ως άνω αυξημένη απαρτία και διαδικασία.

Η θητεία του ισούται με τη διάρκεια της δημοτικής αρχής.

Σε περίπτωση εκλογής Δημάρχου, και για πολύ σοβαρούς λόγους η Γ.Σ. δύναται να συγκληθεί με θέμα την «ανάκληση δημάρχου» με αυξημένη απαρτία των 2/3 των μελών.

Το ψηφοδέλτιο της Δημοτικής Κίνησης με το οποίο συμμετέχει στις Αυτοδιοικητικές Εκλογές , σε κάθε επόμενη εκλογική κάθοδο, ανανεώνεται κατά ποσοστό 30% επί των προγενεστέρων υποψηφίων.

Ο Υπεύθυνος Πολιτικού Σχεδιασμού

Ο Υπεύθυνος Πολιτικού Σχεδιασμού εκπροσωπεί τον επικεφαλής της Δημοτικής Κίνησης και δύναται να παρίσταται με αυτόν ή αντ’ αυτού σε επίσημες συναντήσεις της Δημοτικής Κίνησης. Είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη της πολιτικής διακήρυξης και του προγράμματος, πάντοτε σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γ.Σ. και έπειτα από διαβούλευση της Δημοτικής Κίνησης με τοπικούς φορείς και τους πολίτες.

Ο Οργανωτικός Υπεύθυνος

Ο Οργανωτικός Υπεύθυνος της κίνησης εκλέγεται από τα μέλη της Σ.Ε., οργανώνει τη λειτουργία της Σ.Ε. και της Δημοτικής Κίνησης, συγκαλεί και ορίζει τα θέματα της κάθε συνεδρίασης της από κοινού με τη Γραμματεία και υπογράφει τα έγγραφά της.

Ο Ταμίας

Ο Ταμίας εκλέγεται από τα μέλη της Σ. Ε. τηρεί τα οικονομικά, βιβλίο ταμείου και φροντίζει για τα περιουσιακά στοιχεία της Κίνησης. Ο Ταμίας δεν μπορεί να εκλεγεί για πάνω από δυο συνεχόμενες θητείες.

Επιτροπές Γειτονιάς – Τμήματα Δουλειάς – Έντυπα

Η Δημοτική Κίνηση σε κάθε συνοικία της πόλης δημιουργεί Επιτροπές με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων. Η κάθε Επιτροπή συνέρχεται τακτικά ανά δύο (2) μήνες –και εκτάκτως όταν είναι αναγκαίο- και έχει την ευθύνη για την διαμόρφωση και άσκηση πολιτικής στη γειτονιά της.

Παράλληλα δημιουργεί Τμήματα Δουλειάς- περιστασιακά ή μόνιμα- για την μελέτη διαφόρων θεμάτων και τη διοργάνωση δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών (π.χ. παιδείας, νεολαίας, περιβάλλοντος, πολιτισμού,  υγείας, κοινωνικής πολιτικής κ.λπ.).

Η Δημοτική Κίνηση εκδίδει ενημερωτικά έντυπα.

Αντιδήμαρχοι – Νομικά Πρόσωπα

Τα μέλη της Κίνησης που καταλαμβάνουν θέσεις διοίκησης (Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου, Αντιδήμαρχοι κ.λπ.) καθώς και θέσεις στα Νομικά Πρόσωπα αποφασίζονται από τη Γ. Σ., ενημερώνουν τη Σ.Ε. και τις Γενικές Συνελεύσεις.

Οικονομικοί Πόροι της Δημοτικής Κίνησης

Οικονομικοί πόροι της κίνησης προέρχονται από τις συνδρομές των μελών της, την εισφορά των αιρετών μελών της που αμείβονται και δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 5% του συνολικού ποσού που λαμβάνουν, τις ενισχύσεις μελών και φίλων της ή φορέων που δεν μπορεί να υπερβαίνουν το ποσό των 3000€ ετησίως, και τα έσοδα από τις εκδηλώσεις της.

Το ύψος της συνδρομής των μελών της καθορίζεται σε πέντε (5) ευρώ ετησίως.

Η Σ.Ε. ενημερώνει την Γενική Συνέλευση για τον οικονομικό απολογισμό και δημοσιεύει κάθε χρόνο ανάλυση εσόδων-εξόδων σε έντυπο της Κίνησης.

Τροποποίηση των Καταστατικών Αρχών Λειτουργίας

Οι καταστατικές αρχές λειτουργίας μπορούν να τροποποιηθούν μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Σε αυτήν απαιτείται η συμμετοχή των 2/3 των ταμειακώς ενήμερων μελών της και η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/5 των παρόντων.

Τροποποίηση των καταστατικών αρχών λειτουργίας δεν μπορεί να γίνει κατά το έτος διεξαγωγής των Δημοτικών εκλογών και μέχρι την διεξαγωγή τους.